Poel 17 | 5334 JX | Velddriel

Gesloten

Gesloten

ALGEMENE VOORWAARDEN EENWEBSITEOPMAAT.NL

1. Definities 

1.1 eenwebsiteopmaat.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie eenwebsiteopmaat.nl een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met eenwebsiteopmaat.nl verklaart de opdrachtgever dat hij of zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij of zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met eenwebsiteopmaat.nl

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door eenwebsiteopmaat.nl zijn geheel vrijblijvend.
3.2 eenwebsiteopmaat.nl is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk (ook via email) binnen 14 dagen wordt bevestigd.
3.3 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat deze leesbaar geleverd wordt. Hiermee wordt verstaan dat de bevestiging via email geleverd mag worden, maar dat de opdrachtgever ervoor moet zorgen dat het ook daadwerkelijk gelezen wordt.

4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 – de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door eenwebsiteopmaat.nl;
 – de bevestiging van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
 – een website online is besteld via een website op maat(.nl)
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij eenwebsiteopmaat.nl, maar wel in (schriftelijk – email) overleg.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 eenwebsiteopmaat.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft eenwebsiteopmaat.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan eenwebsiteopmaat.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt voor de goede werking van de website.
5.3 eenwebsiteopmaat.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat eenwebsiteopmaat.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor eenwebsiteopmaat.nl kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering, levertijd en loopduur

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke (ook email en bestellen via de webshop) opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door eenwebsiteopmaat.nl op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden. Deze zijn voor de opdrachtgever te volgen via een aangeleverde www link.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van eenwebsiteopmaat.nl, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 eenwebsiteopmaat.nl is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de server (hosting) provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de  foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van eenwebsiteopmaat.nl van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.
6.5 Wanneer de opdrachtgever een website via de webshop, via email of schriftelijk afneem is de loopduur van de website minimaal twaalf maanden met een opzegtermijn van een maand voordat de overeenkomst afloopt. 
6.6 Lopende overeenkomsten worden iedere keer met een half jaar (zes maanden) verlengd.

7. © Copyright

7.1 Al het door eenwebsiteopmaat.nl vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eenwebsiteopmaat.nl niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door eenwebsiteopmaat.nl verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van eenwebsiteopmaat.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan eenwebsiteopmaat.nl hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is eenwebsiteopmaat.nl gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke
vergoeding in rekening te brengen door middel van het berekenen van het uurtarief á vijfenzestig euro exclusief de wettelijke btw.
7.3 eenwebsiteopmaat.nl behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover eenwebsiteopmaat.nl bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan eenwebsiteopmaat.nl op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met eenwebsiteopmaat.nl of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met eenwebsiteopmaat.nl
8.2 eenwebsiteopmaat.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van
copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is eenwebsiteopmaat.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van eenwebsiteopmaat.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of
winst.

9. Reclameren

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan eenwebsiteopmaat.nl. Indien de gebreken gegrond zijn zal eenwebsiteopmaat.nl deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan eenwebsiteopmaat.nl binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Alle genoemde prijzen op de website zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk vermeld staat.
10.3 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor eenwebsiteopmaat.nl naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.
10.4 Extra modules of plugins, zoals vermeld op de website worden bij afname direct per maand gefactureerd gedurende de looptijd van de afgenomen website.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging (ook via bestelling via de webshop en bestelling via email) krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en eenwebsiteopmaat.nl en is de opdrachtgever verplicht om het werk van eenwebsiteopmaat.nl volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient akkoord te  gaan met een maandelijkse | per kwartaal | per half jaar of per jaar facturen akkoord te gaan. Betalingen worden voor ingang van de nieuwe maand gefactureerd.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien eenwebsiteopmaat.nl de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de 
website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever en eenwebsiteopmaat.nl kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door eenwebsiteopmaat.nl niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal eenwebsiteopmaat.nl een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De
opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. 
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door eenwebsiteopmaat.nl een herinnering tot betaling verstuurd. Voor de kosten van een tweede herinnering, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen vijf dagen na de tweede herinnering nog niet aan zijn betaalverplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 eenwebsiteopmaat.nl bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van veertien dagen na schriftelijke of via email bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij of zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene
voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 eenwebsiteopmaat.nl zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan eenwebsiteopmaat.nl
13.2 Wanneer eenwebsiteopmaat.nl bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. eenwebsiteopmaat.nl is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. eenwebsiteopmaat.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe
opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.4 eenwebsiteopmaat.nl is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt eenwebsiteopmaat.nl zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.
13.5 eenwebsiteopmaat.nl behoudt zich het recht om voorbeelden van zijn gemaakte websites te tonen op zijn eigen websites. 

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Laatste aanpassing algemene voorwaarden: 08-04-2022